martes, 20 de diciembre de 2011

Hola de novo. • Logo dalgún tempo sen achegar nada ao blog e de considerar se realmente ten utilidade. Unha conversación e varios correos electrónicos, animáronnos e decidimos darlle unha volta aos contidos e cambiar algunhas cousas; pero antes, unha achega que dadas as datas pode ser de utilidade e dende logo aforrar alguns cartos.


  PASOS PARA A CONSTITUCIÓN DUN
  PATRIMONIO PROTEXIDO.  A).- NA CONSTITUCIÓN DUN PATRIMONIO PROTEXIDO.

  1. En primeiro lugar debemos decidir e definir como queremos que sexa o Patrimonio Protexido, para iso pódenos axudar o notario que formalizará o Documento Público de Constitución do Patrimonio Protexido. No Documento débese incluír:

  • Capacidade de obrar ou sentenza de incapacitación da persoa discapacitada que vai ser Titular do Patrimonio Protexido.
  • Persoas que realizan e formalizan no Documento Público ante notario a Constitución do Patrimonio Protexido (normalmente serán os pais).
  • Persoas que realizan e formalizan en Documento Público ante notario a Constitución do Patrimonio Protexido (normalmente serán os pais).
  • Achega inicial que van realizar cada unha das persoas (mellor un documento de ingreso nunha conta bancaria). Para evitar máis gastos notariais, débense agrupar nun só Documento todas as achegas realizadas no mesmo ano.
  • Definir o Administrador ou Administradores do Patrimonio Protexido (normalmente os pais ou titores), e persoas que o substitúan no caso de que falte.
  • Definir as condicións de administración do Patrimonio Protexido.
  • Definir o destino das achegas realizadas, cando subsistan, no caso de extinción do Patrimonio Protexido.

  2. Ir a un notario para que prepare o Documento Público de constitución do Patrimonio Protexido.

  3. Xestionar nunha Caixa de Aforros ou un banco, as condicións financeiras que van aplicar ao Patrimonio Protexido en forma de depósito. Por comodidade e claridade, o nome da conta ou depósito convén que leve a palabra de Patrimonio Protexido do titular do Patrimonio Protexido. O titular da conta será a persoa discapacitada, beneficiaria do Patrimonio Protexido. O administrador e xestor da conta será o que se indique na escritura de constitución do Patrimonio Protexido.

  4. O día da firma do Documento de constitución do Patrimonio Protexido, ou uns días anteriores, realízase, na Caixa de Aforros ou banco, o ingreso en efectivo do importe co que se vai a constituír o Patrimonio Protexido, realizando os ingresos individualmente por cada aportante, e indicando no documento de ingreso que é unha achega de (nome do aportante) ao Patrimonio Protexido de (nome do titular do Patrimonio Protexido).

  Estes documentos levarán ao notario que os achegará ao Documento Público.

  5. Asínase o Documento Público e aos poucos días pásase a recoller a escritura e dúas copias simples. O custo da constitución esta sobre os 150 a 200 €.

  6. Unha copia leva ao Rexistro Civil, para que tomen nota de quen son os administradores e as condicións de administración do Patrimonio Protexido.

  7. Outra copia levará á Delegación de Facenda no mes de xaneiro do ano seguinte co modelo de declaración 182 (serve para a desgravación do aportante no IRPF).

  8. Se o conxunto das achegas supera o límite establecido para estar exentas do imposto de doazóns (10.000 € por achega individual, ou 24.250 € na achega conxunta), o exceso hai que declaralo como Doazóns na Consellería de Facenda, no prazo dun mes desde a data de constitución do Patrimonio Protexido, presentando unha copia do Documento Público xunto ao impreso correspondente ao Imposto.

  9. Nos meses de maio a xuño na declaración do IRPF dos aportantes (correspondente ao ano en que se realizou a achega), débese incluír, o importe achegado ao Patrimonio Protexido para a súa desgravación.

  B).- EN ACHEGAS SUCESIVAS Ao PATRIMONIO PROTEXIDO XA CONSTITUÍDO.

  As achegas en anos sucesivos a un Patrimonio Protexido xa constituído, fanse de forma análoga á constitución do mesmo, cos límites en impórtelos que impoñan as posibles modificacións legais, se as hai, e coas seguintes excepcións:

  1. As achegas en anos sucesivos, pódense realizar cun Acta Notarial (máis barata que a Escritura). Ao notario débese presentar a escritura de constitución do Patrimonio Protexido ao que se quere facer a achega.

  2. Non é necesario presentar documentación algunha no Rexistro Civil.

  3. Se o conxunto das achegas supera o límite establecido para estar exentas do imposto de doazóns (10.000 € por achega individual, ou 24.250 € na achega conxunta), o exceso hai que declaralo como Doazóns na Consellería de Facenda, no prazo dun mes desde a data de achega ao Patrimonio Protexido, presentando unha copia do Documento Público xunto ao impreso correspondente ao Imposto.

  4. O administrador do Patrimonio, debe presentar na Delegación de Facenda, no mes de xaneiro do ano seguinte á data da achega, o modelo 182 coa declaración das achegas e disposicións realizadas.

  5. Nos meses de maio a xuño na declaración do IRPF dos aportantes (correspondente ao ano en que se realizou a achega), débese incluír, o importe achegado ao Patrimonio Protexido para a súa desgravación.


No hay comentarios: