miércoles, 11 de enero de 2012

CAMBIOS NOS CONTIDOS

Incluímos os primeiros enlaces na páxina de biblioteca. En próximos días seguiremos incorporando novos materiais. Esperamos que vos sirvan ou vos axuden na procura de información.

jueves, 5 de enero de 2012

CREAMOS UNHA PAXINA COMO BIBLIOTECA.

Coa creación desta páxina nova preténdese ir ordenando as publicacións (manuais, guías, folletos?) que nos poden parecer interesantes sobre a síndrome ou sobre algúns dos aspectos característicos das persoas afectas.

martes, 20 de diciembre de 2011

Hola de novo. • Logo dalgún tempo sen achegar nada ao blog e de considerar se realmente ten utilidade. Unha conversación e varios correos electrónicos, animáronnos e decidimos darlle unha volta aos contidos e cambiar algunhas cousas; pero antes, unha achega que dadas as datas pode ser de utilidade e dende logo aforrar alguns cartos.


  PASOS PARA A CONSTITUCIÓN DUN
  PATRIMONIO PROTEXIDO.  A).- NA CONSTITUCIÓN DUN PATRIMONIO PROTEXIDO.

  1. En primeiro lugar debemos decidir e definir como queremos que sexa o Patrimonio Protexido, para iso pódenos axudar o notario que formalizará o Documento Público de Constitución do Patrimonio Protexido. No Documento débese incluír:

  • Capacidade de obrar ou sentenza de incapacitación da persoa discapacitada que vai ser Titular do Patrimonio Protexido.
  • Persoas que realizan e formalizan no Documento Público ante notario a Constitución do Patrimonio Protexido (normalmente serán os pais).
  • Persoas que realizan e formalizan en Documento Público ante notario a Constitución do Patrimonio Protexido (normalmente serán os pais).
  • Achega inicial que van realizar cada unha das persoas (mellor un documento de ingreso nunha conta bancaria). Para evitar máis gastos notariais, débense agrupar nun só Documento todas as achegas realizadas no mesmo ano.
  • Definir o Administrador ou Administradores do Patrimonio Protexido (normalmente os pais ou titores), e persoas que o substitúan no caso de que falte.
  • Definir as condicións de administración do Patrimonio Protexido.
  • Definir o destino das achegas realizadas, cando subsistan, no caso de extinción do Patrimonio Protexido.

  2. Ir a un notario para que prepare o Documento Público de constitución do Patrimonio Protexido.

  3. Xestionar nunha Caixa de Aforros ou un banco, as condicións financeiras que van aplicar ao Patrimonio Protexido en forma de depósito. Por comodidade e claridade, o nome da conta ou depósito convén que leve a palabra de Patrimonio Protexido do titular do Patrimonio Protexido. O titular da conta será a persoa discapacitada, beneficiaria do Patrimonio Protexido. O administrador e xestor da conta será o que se indique na escritura de constitución do Patrimonio Protexido.

  4. O día da firma do Documento de constitución do Patrimonio Protexido, ou uns días anteriores, realízase, na Caixa de Aforros ou banco, o ingreso en efectivo do importe co que se vai a constituír o Patrimonio Protexido, realizando os ingresos individualmente por cada aportante, e indicando no documento de ingreso que é unha achega de (nome do aportante) ao Patrimonio Protexido de (nome do titular do Patrimonio Protexido).

  Estes documentos levarán ao notario que os achegará ao Documento Público.

  5. Asínase o Documento Público e aos poucos días pásase a recoller a escritura e dúas copias simples. O custo da constitución esta sobre os 150 a 200 €.

  6. Unha copia leva ao Rexistro Civil, para que tomen nota de quen son os administradores e as condicións de administración do Patrimonio Protexido.

  7. Outra copia levará á Delegación de Facenda no mes de xaneiro do ano seguinte co modelo de declaración 182 (serve para a desgravación do aportante no IRPF).

  8. Se o conxunto das achegas supera o límite establecido para estar exentas do imposto de doazóns (10.000 € por achega individual, ou 24.250 € na achega conxunta), o exceso hai que declaralo como Doazóns na Consellería de Facenda, no prazo dun mes desde a data de constitución do Patrimonio Protexido, presentando unha copia do Documento Público xunto ao impreso correspondente ao Imposto.

  9. Nos meses de maio a xuño na declaración do IRPF dos aportantes (correspondente ao ano en que se realizou a achega), débese incluír, o importe achegado ao Patrimonio Protexido para a súa desgravación.

  B).- EN ACHEGAS SUCESIVAS Ao PATRIMONIO PROTEXIDO XA CONSTITUÍDO.

  As achegas en anos sucesivos a un Patrimonio Protexido xa constituído, fanse de forma análoga á constitución do mesmo, cos límites en impórtelos que impoñan as posibles modificacións legais, se as hai, e coas seguintes excepcións:

  1. As achegas en anos sucesivos, pódense realizar cun Acta Notarial (máis barata que a Escritura). Ao notario débese presentar a escritura de constitución do Patrimonio Protexido ao que se quere facer a achega.

  2. Non é necesario presentar documentación algunha no Rexistro Civil.

  3. Se o conxunto das achegas supera o límite establecido para estar exentas do imposto de doazóns (10.000 € por achega individual, ou 24.250 € na achega conxunta), o exceso hai que declaralo como Doazóns na Consellería de Facenda, no prazo dun mes desde a data de achega ao Patrimonio Protexido, presentando unha copia do Documento Público xunto ao impreso correspondente ao Imposto.

  4. O administrador do Patrimonio, debe presentar na Delegación de Facenda, no mes de xaneiro do ano seguinte á data da achega, o modelo 182 coa declaración das achegas e disposicións realizadas.

  5. Nos meses de maio a xuño na declaración do IRPF dos aportantes (correspondente ao ano en que se realizou a achega), débese incluír, o importe achegado ao Patrimonio Protexido para a súa desgravación.


sábado, 17 de julio de 2010

Folleto informativo sobre a síndrome.

O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a Federación Española da Síndrome X Fráxil, a Asociación Girmogen, colaboran na elaboración dun folleto informativo sobre a Síndrome X Fráxil, para dar a coñecer que é, a súa taxa de incidencia, as súas causas, características e o seu diagnóstico.

miércoles, 14 de julio de 2010

O PATRIMONIO PROTEXIDO: UNHA POSIBILIDADE.

PATRIMONIO PROTEXIDO:

Desde o ano 2003 as familias con persoas con minusvalías, contan cunha ferramenta para a protección económica destas persoas ao seu cargo: o patrimonio protexido. Unha figura xurídica que pretende axudar a cubrir as necesidades das persoas con minusvalías e que reduce a presión fiscal sobre a familia. A continuación explicamos un pouco mais detidamente en que consiste.

É unha nova solución para a protección económica das persoas con discapacidade.
A Lei do Patrimonio Protexido das Persoas con Discapacidade favorece a constitución dunha masa patrimonial que ten como finalidade satisfacer as necesidades vitais da persoa con discapacidade.
Este patrimonio fórmase mediante achegas iniciais e posteriores de diñeiro, bens e dereitos.
Este patrimonio sométese a un réxime de administración e supervisión especial. Desta forma, os pais, sen ter que efectuar unha doazón (que ten un maior custo fiscal), nin unha venda, e sen ter que esperar a transmitir os bens por herdanza, poden vincular determinados bens á satisfacción das necesidades vitais da persoa con discapacidade.

Os bens e dereitos que forman este patrimonio íllanse do patrimonio persoal do beneficiario e quedan sometidos a un réxime de administración específico.

Quen pode ser titular dun patrimonio protexido?.
• Persoas con discapacidade intelectual igual ou superior ao 33%.
• Persoas con discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65%.

Cando se trata de persoas con discapacidade intelectual non se require que esta discapacidade sexa recoñecida xudicialmente.

Que dereitos recoñece a lei á persoa con discapacidade?.
Sempre que a persoa con discapacidade teña capacidade de obrar suficiente (facultade para saber o alcance e significado das súas actuacións e responder polas súas consecuencias), poderá decidir sobre as seguintes cuestións:
• Constituír ou non o seu patrimonio protexido.
• Ser o administrador do patrimonio ou designar a outra persoa para devandita función.
• Recibir achegas de terceiros ou negarse a iso.
• Adoptar, en previsión dunha incapacitación xudicial no futuro, calquera disposición relativa á súa propia persoa ou bens, incluída a designación de titor.

Sempre que teña capacidade de obrar suficiente -aínda que non sexa plena-, a persoa con discapacidade terá dereito a decidir todo o concernente á súa persoa e ao seu patrimonio.

Quen pode crear o patrimonio protexido?
A creación do patrimonio pode realizala tanto a propia persoa con discapacidade, como os seus pais, titores, curadores ou guardadores de feito, e require unha achega ao principio de bens ou dereitos.
Unha vez creado o patrimonio calquera persoa pode realizar achegas ao mesmo, sempre a título gratuíto.

Como se crea?
En escritura pública: a persoa que constitúa o patrimonio protexido acode ao notario que lle asesora de cales son as regras de administración máis adecuadas segundo as necesidades da persoa con discapacidade e os bens achegados.
Na escritura identifícase:
• O beneficiario.
• Os bens que inicialmente se achegan.
Tamén se establecen as regras que deben aplicarse para a súa administración, indicando quen desempeñarán a administración no caso de que a persoa con discapacidade non poida facelo.
Se se achegan bens inmobles, ten que anotarse no Rexistro da Propiedade a súa condición de integrantes dun patrimonio protexido.
Son dous as formas de creación, que poden ser as dúas ao mesmo tempo:
• Patrimonio de gasto: Cando o que queremos é proporcionar ás persoas con discapacidade unha cantidade dispoñible, que cubra as súas necesidades da vida cotiá, a modo dunha pensión alimenticia.
• Patrimonio de aforro: Cando o que se pretende é atribuírlles unha importante masa de bens, que por medio do seu uso pretendese posibilitar unha autonomía, independencia e autosuficiencia económica.

Quen constitúe o Patrimonio Protexido?
Poden constituír o Patrimonio Protexido:
• A propia persoa con discapacidade.
• Os pais, titores, curadores ou guardadores de feito e calquera persoa con interese lexítimo.

Que bens poden ser achegados?
O patrimonio fórmase mediante achegas iniciais e posteriores de diñeiro, bens, e dereitos. A lei é moi ampla neste aspecto; xa que logo, poden achegarse calquera tipo de bens que poidan xerar rendementos económicos:

• Diñeiro ou depósitos en contas correntes.
• Seguros, rendas vitalicias, ou calquera outro produto bancario que ofreza unha renda ou uns rendementos establecidos na súa contratación.
• Leiras urbanas ou rústicas.
• Usufruto sobre inmobles, dereitos de hipoteca...
• Títulos, accións, emisións de débeda pública, obrigacións, etc.
• Outros bens que poden xerar rendementos patrimoniais, por exemplo: obras de arte, xoias, etc.

Como se extingue o Patrimonio Protexido?
O Patrimonio extínguese polo falecemento do beneficiario ou porque este deixe de reunir a condición de persoa con discapacidade. O xuíz pode acordar a extinción do Patrimonio Protexido cando así conveña ao interese da persoa con discapacidade.

A norma contempla a posibilidade de que os aportantes poidan recuperar os seus bens, ou a parte proporcional destes non disposta, cando se produza a extinción. Tamén os bens poden integrar a masa hereditaria do beneficiario do Patrimonio, cando se produza o seu falecemento.

Que tratamento fiscal ten?
Para o titular-beneficiario do Patrimonio:
A persoa con discapacidade debe tributar polas achegas recibidas, dinerarias ou non dinerarias, como rendementos do traballo, na parte que sexa maior que o salario mínimo interprofesional multiplicado por dous.
A parte das achegas que sexa maior dos máximos anuais (8.000 euros ó 24.250 euros, segundo o caso) non se considera rendementos do traballo e estará suxeita ao Imposto de Sucesións e Doazóns.

Para os aportantes:
Os parentes en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive, o cónxuxe ou titor teñen unha redución na base impoñible do I.R.P.F. de ata 8.000 euros anuais, ou de 24.250 euros anuais (se achega un grupo de persoas).

O contribuínte do Imposto de Sociedades poderá deducirse na cota íntegra, o 10 por cento do achegado (non poderá superar 8.000 euros anuais por persoa con discapacidade).

domingo, 28 de febrero de 2010

TRIPTICO INFORMATIVO SOBRE A SÍNDROME X-FRÁXIL

NESTE FOLLETO SE DETALAN ALGUNS ASPECTOS INTERESANTES PARA AS FAMILIAS OU PERSOAS QUE TRABALLAN CON NENOS OU NENAS AFECTADOS POLA SÍNDROME.

folleto x fraxil 2010 1

POSTER XORNADAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

ESTE E UN DOS POSTER PRESENTADOS POLA ASOCIACIÓN NAS XORNADAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE E MELLORA DO CLIMA DE AULA. CELEBRADAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EN DECEMBRO DE 2009.

PARA DESCARGAR UNHA COPIA:
poster xornadas atención a diversidade 2009