miércoles, 14 de julio de 2010

O PATRIMONIO PROTEXIDO: UNHA POSIBILIDADE.

PATRIMONIO PROTEXIDO:

Desde o ano 2003 as familias con persoas con minusvalías, contan cunha ferramenta para a protección económica destas persoas ao seu cargo: o patrimonio protexido. Unha figura xurídica que pretende axudar a cubrir as necesidades das persoas con minusvalías e que reduce a presión fiscal sobre a familia. A continuación explicamos un pouco mais detidamente en que consiste.

É unha nova solución para a protección económica das persoas con discapacidade.
A Lei do Patrimonio Protexido das Persoas con Discapacidade favorece a constitución dunha masa patrimonial que ten como finalidade satisfacer as necesidades vitais da persoa con discapacidade.
Este patrimonio fórmase mediante achegas iniciais e posteriores de diñeiro, bens e dereitos.
Este patrimonio sométese a un réxime de administración e supervisión especial. Desta forma, os pais, sen ter que efectuar unha doazón (que ten un maior custo fiscal), nin unha venda, e sen ter que esperar a transmitir os bens por herdanza, poden vincular determinados bens á satisfacción das necesidades vitais da persoa con discapacidade.

Os bens e dereitos que forman este patrimonio íllanse do patrimonio persoal do beneficiario e quedan sometidos a un réxime de administración específico.

Quen pode ser titular dun patrimonio protexido?.
• Persoas con discapacidade intelectual igual ou superior ao 33%.
• Persoas con discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65%.

Cando se trata de persoas con discapacidade intelectual non se require que esta discapacidade sexa recoñecida xudicialmente.

Que dereitos recoñece a lei á persoa con discapacidade?.
Sempre que a persoa con discapacidade teña capacidade de obrar suficiente (facultade para saber o alcance e significado das súas actuacións e responder polas súas consecuencias), poderá decidir sobre as seguintes cuestións:
• Constituír ou non o seu patrimonio protexido.
• Ser o administrador do patrimonio ou designar a outra persoa para devandita función.
• Recibir achegas de terceiros ou negarse a iso.
• Adoptar, en previsión dunha incapacitación xudicial no futuro, calquera disposición relativa á súa propia persoa ou bens, incluída a designación de titor.

Sempre que teña capacidade de obrar suficiente -aínda que non sexa plena-, a persoa con discapacidade terá dereito a decidir todo o concernente á súa persoa e ao seu patrimonio.

Quen pode crear o patrimonio protexido?
A creación do patrimonio pode realizala tanto a propia persoa con discapacidade, como os seus pais, titores, curadores ou guardadores de feito, e require unha achega ao principio de bens ou dereitos.
Unha vez creado o patrimonio calquera persoa pode realizar achegas ao mesmo, sempre a título gratuíto.

Como se crea?
En escritura pública: a persoa que constitúa o patrimonio protexido acode ao notario que lle asesora de cales son as regras de administración máis adecuadas segundo as necesidades da persoa con discapacidade e os bens achegados.
Na escritura identifícase:
• O beneficiario.
• Os bens que inicialmente se achegan.
Tamén se establecen as regras que deben aplicarse para a súa administración, indicando quen desempeñarán a administración no caso de que a persoa con discapacidade non poida facelo.
Se se achegan bens inmobles, ten que anotarse no Rexistro da Propiedade a súa condición de integrantes dun patrimonio protexido.
Son dous as formas de creación, que poden ser as dúas ao mesmo tempo:
• Patrimonio de gasto: Cando o que queremos é proporcionar ás persoas con discapacidade unha cantidade dispoñible, que cubra as súas necesidades da vida cotiá, a modo dunha pensión alimenticia.
• Patrimonio de aforro: Cando o que se pretende é atribuírlles unha importante masa de bens, que por medio do seu uso pretendese posibilitar unha autonomía, independencia e autosuficiencia económica.

Quen constitúe o Patrimonio Protexido?
Poden constituír o Patrimonio Protexido:
• A propia persoa con discapacidade.
• Os pais, titores, curadores ou guardadores de feito e calquera persoa con interese lexítimo.

Que bens poden ser achegados?
O patrimonio fórmase mediante achegas iniciais e posteriores de diñeiro, bens, e dereitos. A lei é moi ampla neste aspecto; xa que logo, poden achegarse calquera tipo de bens que poidan xerar rendementos económicos:

• Diñeiro ou depósitos en contas correntes.
• Seguros, rendas vitalicias, ou calquera outro produto bancario que ofreza unha renda ou uns rendementos establecidos na súa contratación.
• Leiras urbanas ou rústicas.
• Usufruto sobre inmobles, dereitos de hipoteca...
• Títulos, accións, emisións de débeda pública, obrigacións, etc.
• Outros bens que poden xerar rendementos patrimoniais, por exemplo: obras de arte, xoias, etc.

Como se extingue o Patrimonio Protexido?
O Patrimonio extínguese polo falecemento do beneficiario ou porque este deixe de reunir a condición de persoa con discapacidade. O xuíz pode acordar a extinción do Patrimonio Protexido cando así conveña ao interese da persoa con discapacidade.

A norma contempla a posibilidade de que os aportantes poidan recuperar os seus bens, ou a parte proporcional destes non disposta, cando se produza a extinción. Tamén os bens poden integrar a masa hereditaria do beneficiario do Patrimonio, cando se produza o seu falecemento.

Que tratamento fiscal ten?
Para o titular-beneficiario do Patrimonio:
A persoa con discapacidade debe tributar polas achegas recibidas, dinerarias ou non dinerarias, como rendementos do traballo, na parte que sexa maior que o salario mínimo interprofesional multiplicado por dous.
A parte das achegas que sexa maior dos máximos anuais (8.000 euros ó 24.250 euros, segundo o caso) non se considera rendementos do traballo e estará suxeita ao Imposto de Sucesións e Doazóns.

Para os aportantes:
Os parentes en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive, o cónxuxe ou titor teñen unha redución na base impoñible do I.R.P.F. de ata 8.000 euros anuais, ou de 24.250 euros anuais (se achega un grupo de persoas).

O contribuínte do Imposto de Sociedades poderá deducirse na cota íntegra, o 10 por cento do achegado (non poderá superar 8.000 euros anuais por persoa con discapacidade).

No hay comentarios: